Prowadzenie znaczącej działalności gospodarczej w kraju dla celów A1 oraz Dyrektywy o delegowaniu

Prowadzenie znaczącej działalności gospodarczej w kraju dla celów A1 oraz Dyrektywy o delegowaniu

Niedawno TSUE wydał wyrok, w którym stwierdził iż agencja pracy tymczasowej z siedzibą w danym państwie członkowskim musi – aby mogła być uznana za „normalnie prowadzącą […] swą działalność” w tym państwie członkowskim w rozumieniu art. 12 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 - istotną część swojej działalności polegającej na udostępnianiu pracowników tymczasowych wykonywać na rzecz przedsiębiorstw‑użytkowników mających siedzibę i prowadzących działalność na terytorium wspomnianego państwa członkowskiego.

Polskie orzecznictwo od początku członkostwa Polski w UE stoi na stanowisku, że firma ubiegająca się o A1 (wcześniej E101) na podstawie art. 12.1 rozporządzenia 883/2004 (oddelegowanie) musi w Polsce prowadzić znaczącą działalność gospodarczą, niezależnie od tego czy jest agencją pracy tymczasowej czy innym pracodawcą.

Mało tego, SN wydawał w przeszłości orzeczenia, z których wynikało, że jedynym i niepodważalnym kryterium prowadzenia znaczącej działalności jest osiąganie co najmniej 25% obrotów krajowych. Stanowisko to zostało w późniejszym orzecznictwie złagodzone.

Trzeba też pamiętać, że tzw. Dyrektywa wdrożeniowa tj. Dyrektywa 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, która dotyczy wszystkich podmiotów delegujących swój personel do innych krajów UE/EOG wymaga, aby delegujące przedsiębiorstwo miało tzw. zdolność do delegowania, czy by rzeczywiście prowadziło znaczącą działalność inną niż działalność zarządcza lub administracyjna o charakterze wyłącznie wewnętrznym.

Więcej informacji:

  • Brighton&Wood - European Employment Lawyers & Advisors | Warszawa – Kraków – Opole – Lotnisko Radzieje ICAO: EPRD – Bruksela – Berlin | www.BrightonWood.com
  • ELYSIUM – Kadry i płace dla firm delegujących | Warszawa – Kraków – Opole – Lotnisko Radzieje ICAO: EPRD | www.Elysium-Europe.eu

Publikacje dla firm delegujących: Książki n/t delegowania | Delegowanie.pl

Szkolenia online dla firm delegujących – w każdą środę: Seminaria Online | Delegowanie.pl

Konsultacje prawne i stała obsługa prawna dla firm delegujących: Obsługa firm delegujących | Delegowanie.pl

Konsultacje kadrowo-płacowe i stała obsługa kadrowo-płacowa dla firm delegujących: www.Elysium-Europe.eu

 

Seminarium dla Praktyków
Kraków | Warszawa | Gdańsk | Opole

O terminach seminarium dla Praktyków informujemy 4 tygodnie przed wydarzeniem

Seminaria Online
Delegowanie dla Praktyków w każdy czwartek o 10.00