Blog: Prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania w Europie

Czas pracy opiekunki zamieszkującej w domu podopiecznego w Niemczech

Kilka miesięcy temu niemiecki Wyższy Sąd Pracy (BAG) wydał wyrok w/s czasu pracy opiekunek delegowanych do Niemiec. Sąd orzekł, że do czasu pracy, za który przysługuje opiekunom Mindestlohn, należy także czas gotowości do pracy i oczekiwania na świadczenie pracy „Bereitschaftsdienst” oraz za pracę na żądanie „Arbeit auf Abruf”.  O wyroku informowaliśmy obszernie w naszych okólnikach oraz podczas seminariów online prowadzonych w lecie 2021 r.

zbiorcze rozliczenie delegacji - interpretacja podatkowa

W jednej ze swoich interpretacji fiskus wypowiedział się, czy możliwe jest zaliczenie w koszty uzyskania przychodów tzw. zbiorczego polecenia oraz rozliczenia podróży służbowej.

Pozwy o ustalenie stosunku pracy w branży opieki

Coraz częściej firmy z branży opieki zgłaszają, że zleceniobiorcy zatrudnieni jako opiekunki/owie osób starszych grożą pozwami o ustalenie stosunku pracy. Główną motywacją jest wyrok niemieckiego sądu pracy z 24.06.2021r., który zapadł w sprawie bułgarskiej opiekunki zatrudnionej właśnie na podstawie umowy o pracę, której niemiecki sąd przyznał prawo do wynagrodzenia nie tylko za godziny faktycznego świadczenia pracy, ale także za tzw. godziny czuwania czyli gotowości do wykonywania zadań.

Wyrok niemieckiego sądu w sprawie czasu pracy bułgarskiej opiekunki NIE ZMIENI rynku usług opieki

Kilka miesięcy temu niemiecki Wyższy Sąd Pracy (BAG) wydał wyrok w/s czasu pracy opiekunek delegowanych do Niemiec. Sąd orzekł, że do czasu pracy, za który przysługuje opiekunom Mindestlohn, należy także czas gotowości do pracy i oczekiwania na świadczenie pracy „Bereitschaftsdienst” oraz za pracę na żądanie „Arbeit auf Abruf”.  O wyroku informowaliśmy obszernie w naszych okólnikach oraz podczas seminariów online prowadzonych w lecie 2021 r.

zmiany w zasadach naliczana odsetek od zaległości ZUS

Ustawa z dnia 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła wiele zmian znowelizowała zasad dotyczące naliczania i zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu wymagalnych składek na ubezpieczenia społeczne.

Przeliczenie na PLN diet wypłaconych w walucie obcej w celu ujęcia ich w kosztach - stanowisko MF

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie regulują wprost zasad przeliczania na złote kwot wydatków poniesionych w walucie obcej w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników czy zleceniobiorców. To oznacza, że w takim przypadku należy stosować ogólne zasady wskazane w ustawach o PI/CIT dotyczące przeliczania wydatków wyrażonych w walucie obcej na złote, które zostały uregulowane. Więcej informacji:

Prowadzenie znaczącej działalności przez APT dla celów A1 (art. 12.1 rozporządzenia 883/2004) - ważny wyrok TSUE

TSUE stwierdził w swoim wyroku iż, „artykuł 14 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 należy interpretować w ten sposób, że agencja pracy tymczasowej z siedzibą w danym państwie członkowskim musi – aby mogła być uznana za „normalnie prowadzącą […] swą działalność” w tym państwie członkowskim w rozumieniu art. 12 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 – istotną część swojej działalności polegającej na udostępnianiu pracowników tymczasowych wykonywać na rzecz przedsiębiorstw użytkowników mających siedzibę i prowadzących działalno

ZUS odmawia A1 studentom - zleceniobiorcom

ZUS nie wydaje A1 studentom do 26 roku życia będącym zleceniobiorcami pracującymi za granicą zarówno w trybie art. 12.1 (oddelegowanie), jaki 13.1 (praca w więcej niż jednym kraju). Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, uczniowie oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia nie podlegają w Polsce z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Osoby te nie podlegają zgłoszeniu do ZUS – nie mogą przystąpić do ubezpieczeń nawet na zasadzie dobrowolności.

Zdalne zawieranie umów zlecenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego umowę zlecenia można skutecznie zawrzeć w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Umowę zlecenia można zawrzeć także ustnie, ale ze względów dowodowych nie jest to polecane. Szczególnie warta uwagi jest tzw. forma dokumentowa. Formy dokumentowej nie należy mylić z formą elektroniczną, której zachowanie uzależnia się od złożenia oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym. Więcej informacji:

Rekompensaty za podróż międzynarodową – ważna interpretacja ZUS

Do ZUS zwrócił się przedsiębiorca, którego pracownicy zatrudnieni są na stanowisku kierowcy w transporcie międzynarodowym otrzymują z tytułu przebywania w podróży służbowej diety i ryczałty w wysokości określonej przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.